Bố ơi mình đi đâu th…

Bố ơi mình đi đâu th…

Bố ơi mình đi đâu thế 아버지 어디가요 좋다